Οι κάτωθι όροι συναλλαγών ισχύουν για όλες τις συμβάσεις πώλησης μεταξύ της

Marmeliza Handmade Delicacies

4ο χλμ Βέροιας – Νάουσας (Κόμβος Αγ. Γεωργίου)

Τηλ.: 2332 023 754

Email: info@marmeliza.gr

Web:  https://marmeliza.gr/

 

Καθώς και των πελατών της, οι οποίες συνάπτονται μέσω του διαδικτυακού καταστήματος της επιχείρησης

Παρακαλούμε, προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα της Marmeliza, διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Marmeliza και κάθε χρήση αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας.

Πεδίο Xρήσης της Iστοσελίδας

Οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της υπάγονται στους εν λόγω όρους συναλλαγών, όπως αυτοί βρίσκονται στον ιστότοπο της εταιρείας και στην ισχύουσα έκδοσή τους.

Η Marmeliza δεν αναγνωρίζει αποκλίνοντες από το παρόν έγγραφο όρους συναλλαγών.

Παραγγελία και σύναψη της σύμβασης

Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει απ τον κατάλογο της Marmeliza τα προς αγορά προϊόντα και να αποστείλει την παραγγελία του στην Marmeliza μέσω του κουμπιού «Παραγγελία». Μ’ αυτό τον τρόπο ο αγοραστής εκφράζει την δεσμευτική για αυτόν προσφορά για αγορά των επιλεγμένων προϊόντων. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας του μπορεί ο αγοραστής να εξετάσει και να αλλάξει τα στοιχεία του προκειμένου να διορθώσει τυχόν σφάλματα. Περαιτέρω η παραγγελία του αγοραστή είναι δεσμευτική μόνο και εφόσον αυτός έχει αποδεχτεί μέσω της επιλογής του κουτιού «Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης»

Η Marmeliza επιβεβαιώνει την παραγγελία του αγοραστή καθώς και το περιεχόμενό της αμελητί μέσω E-Mail. Η σύμβαση συνάπτεται όταν σε ένα δεύτερο E-Mail ο αγοραστής ενημερώνεται ότι τα προϊόντα που παρήγγειλε έχουν αποσταλεί

Η παράδοση των προϊόντων εκτελείται μέσα σε 48 ώρες από την ώρα της παραγγελίας.

Η Marmeliza δε φέρει καμία ευθύνη για λάθη στην καταχώρηση των δεδομένων παραγγελίας. Τα δεδομένα της σύμβασης στη μορφή της επιβεβαίωσης παραγγελίας δεν αποθηκεύονται πλήρως από εμάς.

Τιμές

Ισχύουν οι τιμές που αναγράφονται τη στιγμή της παραγγελίας. Αυτό δεν ισχύει για λάθη ή για λάθος απεικονίσεις προϊόντων. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν και τον εκάστοτε βάσει του ΦΠΑ. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να λάβει μέτρα στο μέλλον που θα οδηγούν σε μείωση τιμών (πχ. Κουπόνια, Πόντους)

Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα συσκευασίας (εφόσον αυτά υφίστανται), ενώ τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν τον πελάτη από την διεύθυνση αποστολής

Αν η παράδοση αφορά χώρες όπου δεν ισχύει ο Φ.Π.Α τότε η τιμή ανέρχεται στην καθαρή τιμή του προϊόντος προστιθέμενου και του εκάστοτε φόρου. Επιπλέον σε περίπτωση παραγγελίας από άλλες χώρες τα προϊόντα βαρύνονται με επιπρόσθετα κόστη (πχ. Τελωνειακά κόστη). Αυτά βαρύνουν τον αγοραστή

Η Marmeliza διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλθείσες ή παραληφθείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Marmeliza.

Σημειώνεται ότι η Marmeliza δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολογήτως, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί

Παράδοση

Οι παραδόσεις καθορίζονται από τις ισχύουσες συνθήκες που συντρέχουν τη στιγμή της παραγγελίας στη καθορισμένη από τον αγοραστή διεύθυνση παράδοσης

Δεν υπάρχει δυνατότητα παραλαβής των εμπορευμάτων από πλευράς του αγοραστή απ το κατάστημα

Αν δε δύναται ο αγοραστής να λάβει την παραγγελία ή προσβάλει υπαιτίως τις υποχρεώσεις του για συνεργασίας στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης, έχει η Marmeliza το δικαίωμα να απαιτήσει κάθε ζημία που προκλήθηκε αιτιακά από πλευράς του αγοραστή. Η Marmeliza επιφυλάσσεται για περαιτέρω αξιώσεις.

Ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής ή φθοράς του προϊόντος καταλογίζεται στον αγοραστή, εφόσον τη στιγμή αυτή βρισκόταν σε αδυναμία παραλαβής του πράγματος

Επιφύλαξη κυριότητας

Το παραδοθέν προϊόν παραμένει στην κυριότητα της Marmeliza μέχρι την εξ ολοκλήρου αποπληρωμή του.

Όροι πληρωμής

Η αποπληρωμή του αγορασθέντος προϊόντος θεωρείται ληξιπρόθεσμη με την ανάληψη της παραγγελίας από πλευράς της εταιρείας.

Η πληρωμή γίνεται με βάση τις συνθήκες πληρωμής που ισχύουν στη χρονική στιγμή της παραγγελίας. Μπορείτε να βρείτε τους προκαθορισμένους τρόπους πληρωμής στη σημείωση «Τρόποι Πληρωμής»

Ο τρόπος πληρωμής που επιλέγεται από τον αγοραστή σε συμφωνία με τη Marmeliza μπορεί να αποκλίνει από τους προκαθορισμένους τρόπους συναλλαγής

Δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης της τιμής μέσω συμφωνίας

Στην περίπτωση της μη εκτέλεσης ή επιστροφής χρεογράφου εξουσιοδοτεί με βάση αυτό το έγγραφο ο αγοραστής αμετακλήτως την τράπεζά του, να κάνει γνωστά στη Marmeliza το όνομα και τη διεύθυνσή του. Πιθανά κόστη που ανακύπτουν εκ της συγκεκριμένης διαδικασίας μπορούν να απαιτηθούν από πλευράς της Marmeliza.

Μπορείτε να μάθετε συγκεκριμένες πληροφορίες σε σχέση με τους όρους πληρωμής από τις προσφορές στη διαδικτυακή ιστοσελίδα του παρόχου της εκάστοτε υπηρεσίας (πληρωμής ή παράδοσης)

 

Ευθύνη

Η Marmeliza ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια αναφορικά με τα προς διάθεση προϊόντα.

Η Marmeliza ευθύνεται και για ζημία προκληθείσα από ελαφρά αμέλεια στην περίπτωση βλάβης της σωματικής ακεραιότητας και ζωής.

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι, προστηθέντες και βοηθοί εκπλήρωσης της εταιρείας ευθύνονται στο μέτρο που ευθύνεται και η εταιρεία

Η Marmeliza δεν ευθύνεται για την ποιότητα της αποστολής των προϊόντων.

Ανήλικοι

H προσφορά και η διάθεση αλκοολούχων προϊόντων μέσω του διαδικτύου είναι επιτρεπτό χωρίς την ύπαρξη συστήματος επιβεβαίωσης ηλικίας. Σε περίπτωση παραγγελίας αλκοολούχων καλείστε να επιβεβαιώσετε την ενηλικότητά σας. Σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένων στοιχείων μπορεί να είστε υπόχρεοι αποζημίωσης

Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η Marmeliza δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της Marmeliza. Η Marmeliza διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Υπαναχώρηση

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παραγγελία προϊόντων. Η υπαναχώρηση μπορεί να αποσταλεί είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@marmeliza.gr είτε ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση Marmeliza, 4ο χλμ Βέροιας – Νάουσας (Κόμβος Αγ. Γεωργίου), με την ένδειξη «ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα  υπαναχώρησης και να επιστρέψει το είδος το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός μίας (1) ημερολογιακής ημέρας από την παραγγελία. Η εταιρεία μας θα αναλάβει να παραλάβει το προϊόν από το χώρο που θα υποδείξει ο χρήστης και θα προβεί σε αντικατάσταση αυτού αν και εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί άλλως θα προβεί στην επιστροφή της αξίας τους προϊόντος κατά το χρόνο αγοράς του εντός δέκα (10) ημερών. Απαραίτητη προϋπόθεση -σε κάθε περίπτωση- είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του, τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς του και κάθε άλλο συνοδευτικό του έντυπο ή στοιχείο. Σε περίπτωση που κάποιο είδος δεν έχει τις αρχικές του ιδιότητες η Marmeliza δύναται είτε να αρνηθεί την επιστροφή είτε να προβεί σε μείωση της επιστρεφόμενης αξίας.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας.

 

Κεντρικά Γραφεία

Η έδρα της Marmeliza βρίσκεται στo 4ο χλμ Βέροιας – Νάουσας (Κόμβος Αγ. Γεωργίου)

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αντικαταβολή

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας κατά την παράδοση στο χώρο σας, πληρώνοντας το συνολικό ποσό στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών. Η αντικαταβολή γίνεται μόνο με μετρητά και η χρέωση είναι 2,00€.

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό όπως παρουσιάζεται πιο κάτω.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: GR91 0172 2440 0052 4408 8847 959

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Ντούλη Ελισάβετ

Για εμβάσματα από άλλη Τράπεζα, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη.

 

Πληρωμή με Χρεωστική ή Πιστωτική Κάρτα

Μπορείτε με ασφάλεια να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική ή την χρεωστική σας κάρτα για την αγορά προϊόντων από των Διαδικτυακό μας τόπο. Η χρέωση καθώς και τα στοιχεία της Πιστωτικής / Χρεωστικής σας κάρτας γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣTIΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας. Ως εκ τούτου δεν θα γνωρίζουμε τον αριθμό της κάρτας σας ή άλλα στοιχεία που θα δώσετε κατά την χρέωσή της.

Στοιχεία Επιχείρησης

ΑΦΜ 049523516
ΔΟΥ Βέροιας
Έδρα Πατρίδα Βέροιας

Αριθμός ΓΕΜΗ: 124353126000